Jihad Talib, Nurhayati, Harlina Sahib, & M.Syafri Badaruddin. (2023). MANIFESTASI MANUSIA DALAM KELONG BASING SUKU KAJANG: KAJIAN EKOLOGI SASTRA. Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia, 2023, 301–308. https://doi.org/10.51817/kimli.v2023i.130